تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کلیه خسارتهای مالی وجانی، ناشی از اتش سوزی، انفجار وترکیدگی لوله های اب و...به اشخاص ثالث را که بر اثر گسترش دامنه اتش سوزی و انفجار در مجاورت محل وقوع حادثه اتفاق می افتد را تحت پوشش قرار می دهد که در بیمه اتش سوزی غرامت وارده به اشخاص ثالث قابل پرداخت نیست ونیاز به بیمه مذکور می باشد.کلیه خسارتهای مالی وجانی، ناشی از اتش سوزی، انفجار وترکیدگی لوله های اب و...به اشخاص ثالث را که بر اثر گسترش دامنه اتش سوزی و انفجار در مجاورت محل وقوع حادثه اتفاق می افتد را تحت پوشش قرار می دهد که در بیمه اتش سوزی غرامت وارده به اشخاص ثالث قابل پرداخت نیست ونیاز به بیمه مذکور می باشد.