تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

غرامت فوت، صدمه جسمي و نقص عضو اعم از كلي و جزئي براي هر نفر در هر حادثه موضوع بيمه حداكثر به ميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه و هزينه هاي پزشكي براي هر نفر در هر حادثه موضوع بيمه پس از تأييد پزشك معتمد بيمه گر و حداكثر به ميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه قابل پرداخت مي باشد، ضمناً غرامت فوت، صدمه جسمي يا نقص عضو با توافق بيمه گر و بيمه گذار يا بر مبناي درصد مسئوليت بيمه گذار در مراجع قضايي تعيين مي شود و اعمال آن بر روي معادل ريالي ارزان ترين ديه رايج روز محاسبه مي شود. در هر صورت حداكثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بيمه براي هر نفر از مبلغ مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه بيش تر نخواهد شد.