تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تمامی کارفرمایان درقبال جبران خسارات وارده به کارگران وکارکنان(شاغل در محیط کارگاه-اعم از ایرانی وغیرایرانی) که ناشی از خطرات در موقع کارمی باشد و سبب بروز اسیب جانی وجسمانی می شود، مسئول می باشند.این بیمه نامه بیمه گذار را در قبال کارکنان تحت پوشش های بیمه ای قرار می دهد.